Nimish Shah
       
     
Nimish Shah 0V8A2312 Shot By Ashish Sahi.jpg
       
     
Nimish Shah 0V8A2348 Shot By Ashish Sahi.jpg
       
     
Nimish Shah 0V8A2250 Shot By Ashish Sahi.jpg
       
     
Nimish Shah 0V8A2204 Shot By Ashish Sahi.jpg
       
     
Nimish Shah 0V8A2290 Shot By Ashish Sahi.jpg
       
     
Nimish Shah0V8A2609 Shot By Ashish Sahi.jpg
       
     
Nimish Shah 0V8A2325 Shot By Ashish Sahi.jpg
       
     
 Nimish Shah
       
     
Nimish Shah

Fashion designer’s ultimate bachelor pad in Bandra!

Nimish Shah 0V8A2312 Shot By Ashish Sahi.jpg
       
     
Nimish Shah 0V8A2348 Shot By Ashish Sahi.jpg
       
     
Nimish Shah 0V8A2250 Shot By Ashish Sahi.jpg
       
     
Nimish Shah 0V8A2204 Shot By Ashish Sahi.jpg
       
     
Nimish Shah 0V8A2290 Shot By Ashish Sahi.jpg
       
     
Nimish Shah0V8A2609 Shot By Ashish Sahi.jpg
       
     
Nimish Shah 0V8A2325 Shot By Ashish Sahi.jpg